Algemene voorwaarden

Behoudens andersluidende bedongen voorwaarden in onze verkoopsovereenkomsten zijn de
hiernavolgende voorwaarden van toepassing op al onze handelsbetrekkingen met het cliënteel.

 1. Alle klachten betreffende levering van materialen, uitgevoerde werken , inhoud van de factuur
  of de opstelling ervan, dienen binnen de acht dagen na ontvangst van de factuur of de uitvoering
  der werken per aangetekend schrijven aan ons overgemaakt te worden.
 2. Onze facturen zijn contant betaalbaar tenzij een of ander uitdrukkelijk schriftelijk is over-
  eengekomen.
  We behouden ons het recht voor elke overeenkomst van levering of prestatie te verbreken of de
  uitvoering van onze eigen verplichtingen op te schorten, naargelang de omstandigheden, indien
  de klant achter is met zijn betalingen.
 3. Ingeval van niet-betalingen van een factuur op de vervaldag, zal een intrest aangerekend
  worden van 12% op jaarbasis en dit zonder ingebrekstelling.
  Ingeval van niet-betaling op de vervaldag behouden wij ons bovendien het recht voor het eisen
  van conventionele schadevergoeding, onverminderd vastgesteld op 10% van het verschuldigde
  bedrag met een minimum van 75 euro en een maximum van 1860 euro.
 4. Alle leveringen uitvoeringstermijnen vermeld op de factuur of op offerte zijn slechts ten titel
  van inlichting en verbinden ons geeszins.
 5. Al de prijsaanbiedingen zijn altijd vrijblijvend.
 6. De arbeidsuren gepresteeerd tijdens de normale duur van een werkdag worden gefactureerd
  aan het op dat tijdstip gekende uurloon. Uren gepresteerd buiten normale werkuren worden
  gefactureerd aan 150%, deze op zon- en feestdagen aan 200%. Reis en verplaatsingsuren worden
  gefactureerd aan het normale uurloon, verplaatsingskosten aan de kostprijs. De levering
  van losse stukken en onderdelen worden gefactureerd aan de prijs van de dag van levering. De
  andere werken en prestaties worden gefactureerd overeenkomstig de voorwaarden voorzien
  bij de orderbevestiging, behoudens tegenstrijdig beding.
 7. Een vertraging in de levering van de goederen of de uitvoering der werken kan de bestelling
  niet vernietigen noch kan aanleiding geven tot vorderen van schadevergoeding.
 8. Ingeval van betwisting zijn enkel de rechtbanken van Tongeren bevoegd om kennis te nemen
  van de betwisting.
 9. De koper is gebonden elke fout te melden die zou kunnen voorkomen op de factuur wat
  betreft de BTW- voet en de toepassingsmodaliteiten van deze.
 10. De geleverde goederen blijven eigendom van Bjorn Wouters BVBA tot na betaling ervan door de klant.
 11. Veranderingen van de installatie zonder medeweten van Bjorn Wouters BVBA ontslaat deze van
  elke verantwoordelijkheid.
 12. HERROEPING / ONTBINDING VAN INTERNETAANKOPEN: 1. U heeft het
  recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de
  overeenkomst te herroepen voor alle internetaankopen van fysieke producten
  van Bjorn Wouters bv. 2. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag. a. Om het
  herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons [b] via een ondubbelzinnige
  verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van uw
  beslissing de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruikmaken van
  een modelformulier voor herroeping, maar bent hiertoe niet verplicht [c]. Om de
  herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw
  uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de
  herroepingstermijn is verstreken. 3. Gevolgen van de herroeping. Als u de
  overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft
  gedaan, exclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten
  ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons
  geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later
  dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de
  overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen u per overschrijving
  terug; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening
  worden gebracht [4].